Partner di distribuzione

STS – attivo a livello globale e ancorato a livello locale.

Giappone

KOSHIN DENKI KOGYO CO.,LTD.
Sendai Sales Office of Koshin Mini-Mo Division
51-1, Aza Hayama, Sakaino, Akiu-cho,
Taihaku-ku, Sendai-shi,
982-0242 Miyagi-ken
JAPAN.

Telefono: +81-22-397-3285
Fax:+81-22-397-2323

http://www.koshindenki.com